CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

 • slide 3
 • Slide 2

Thủ tục giải thể doanh nghiệp công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện đúng quy định pháp luật và quy trình thực hiện

CÁC THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP CÔNG TY, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐÚNG QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trải qua một quá trình kinh doanh, doanh nghiệp có thể gặp lý do nào đó khách quan hoặc chủ quan mà phải đi đến quyết định dừng kinh doanh. Thông thường sẽ chọn 01 trong 03 phương án 

Sau khi xem xét, chủ doanh nghiệp quyết định chọn giải thể doanh nghiệp và tiến hành triển khai thực hiện. Kế Toán Thành Khang TKC xin tư vấn thêm thông tin pháp luật liên quan và thủ tục pháp lý đi kèm 

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp không còn hoặc không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể nữa. Theo đó chủ doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.(Chương 9, từ điều 198 đến điều 214 của Luật doanh nghiệp 2020)

2. Những trường hợp sẽ phải làm giải thể

Giải thể tự nguyện: 

 • Quyết định giải thể này thể hiện sự tự nguyện của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp của mình vì những lý do khác nhau, không còn phù hợp với mục đích kinh doanh đề ra ban đầu, chẳng hạn như thua lỗ kéo dài, lợi nhuận thấp, có mâu thuẫn nội bộ,… và nhiều yếu tố khác thì họ hoàn toàn có quyền quyết định việc giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp với doanh nghiệp tư nhân; của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần.
 • Trường hợp Điều lệ công ty có quy định về thời hạn hoạt động, khi hết thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ công ty, nếu các thành viên không muốn xin gia hạn hoạt động, thì công ty phải tiến hành giải thể. Việc quy định thời hạn hoạt động của doanh nghiệp có thể do thỏa thuận của các thành viên, cổ đông sáng lập, hoặc do sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Giải thể bắt buộc: 

 • Khi không có đủ số lượng thành viên tối thiểu để tiếp tục tồn tại, công ty phải kết nạp thêm thành viên cho đủ số lượng thành viên tối thiểu. Nếu trong thời hạn 6 tháng liên tục mà công ty không tiến hành kết nạp thêm thành viên khi số lượng thành viên không đủ hoặc không chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp phù hợp thì công ty phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Trường hợp công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể doanh nghiệp.

3. Tư vấn quy trình giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp tham khảo qui trình như sau. Để tiến hành giải thể doanh nghiệp, Quý khách hàng cần nộp hồ sơ chủ yếu tại 03 nơi: 

 • Chi cục thuế hoặc Cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Cơ quan hải quan( Nếu công ty có đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu trong hệ thống đăng ký ngành nghề kinh doanh).
 • Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Ngoài ra còn các cơ quan liên quan khác tùy vào đặc thù từng doanh nghiệp.

quy trình giải thể doanh nghiệp

4. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị: 

4.1 Nộp cơ quan hải quan

 • Đối với doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu: Đơn xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu theo mẫu;
 • Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu: Doanh nghiệp phải đảm bào việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và không còn nợ thuế xuất nhập khẩu.Chuẩn bị các hồ sơ về
  1. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu; 
  2. Đơn xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu theo mẫu.

4.2 Nộp cơ quan thuế 

 • Thông báo đề nghị chấm dứt mã số thuế
 • Quyết định, biên bản họp của doanh nghiệp về việc giải thể doanh nghiệp Giấy phép kinh doanh mới nhất( bản sao y công chứng
 • Xác nhận của Tổng cục Hải quan doanh nghiệp không nợ thuế xuất nhập khẩu;
 • Hồ sơ báo cáo thuế, báo cáo tài chính đến thời điểm hiện tại
 1. Thông báo kết quả hủy hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể; Hoặc: Văn bản cam kết chưa sử dụng và chưa phát hành hóa đơn. 
 2. Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đến thời điểm nộp bộ hồ sơ giải thể.
 3. Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 4. Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán.

Sau đó đợi cơ quan thuế thẩm định ra quyết định quyết toán thanh tra thuế hay không và ra Văn bản xác nhận đã chấm dứt mã số thuế.

4.3 Nộp cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp Phụ lục II-22 - Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Mẫu bắt buộc, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 2. Lý do giải thể;
 3. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 4. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có):
  1. Trường hợp doanh nghiệp được cấp con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu bởi cơ quan công an thì phải thực hiện thủ tục hủy mẫu con dấu và giấy chứng nhận mẫu con dấu;
  2. Hồ sơ bao gồm: Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu đã được cấp; Đơn xin trả lại con dấu và chứng nhận mẫu dấu, trong đó ghi rõ lý do doanh nghiệp giải thể;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan nếu doanh nghiệp bạn có hoạt động xuất nhập khẩu; Hoặc: văn bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK đến ngày ký xác nhận nợ thuế của Tổng cục Hải Quan và chịu trách nhiệm trên cam kết này;
 • Văn bản xác nhận đã chấm dứt mã số thuế của cơ quan thuế cấp

5. Các lưu ý về pháp luật và kế toán trong quá trình giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên công ty, người lao động, nhà cung cấp, khách hàng. Do đó trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp cần chú ý:

Lưu ý khi chuẩn bị hồ so giải thể doanh nghiệp:

 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Sau khi đã đáp ứng các điều kiện về hồ sơ giải thể và được chấp nhận về việc đóng mã số thuế, giải thể công ty. Doanh nghiệp cần lưu ý về các hoạt động không được làm sau giải thể như sau:
Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Kế Toán Thành Khang TKC đã nhiều năm kinh nghiệp về lĩnh vực này sẽ luôn đồng hàng cùng Quý Doanh Nghiệp để tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan pháp luật và kế toán cho đến khi hoàn thành dứt điểm, triệt để và sạch sẽ.  Quý khách hàng có thể nghĩ đến việc Mua bán doanh nghiệp thay vì giải thể doanh nghiệp

Mọi ý kiến thắc mắc hay cần tư vấn hỗ trợ thêm về các vấn đề liên quan đến tạm ngừng giải thể doanh nghiệp. Bạn vui lòng liên hệ:


KẾ TOÁN THÀNH KHANG TKC - Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế
VP Hồ Chí Minh: 102 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM
VP Bảo Lộc: 18 Cao Bá Quát, Phường Lộc Phát, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Chia sẻ qua:

KẾ TOÁN THÀNH KHANG TKC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG - Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế
VP Hồ Chí Minh: Căn 1.07,(Tầng 1( Trệt)+ Lửng), Tháp B, Chung cư Prosper Plaza, 22/14 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
VP Bảo Lộc: 18 Cao Bá Quát, Phường Lộc Phát, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

 


THÀNH KHANG - chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với THÀNH KHANG
 quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

zalo