CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

 • slide 3
 • Slide 2

Hướng dẫn làm kế toán hợp tác xã

Kế toán là công việc rất quan trọng đối với các tổ chức làm kinh tế nói chung và hợp tác xã (HTX) nói riêng. Nó không chỉ giúp cho Hội đồng quản trị, Giám đốc trong quản lý, điều hành vốn, tài sản của HTX theo quy định của pháp luật mà nó còn góp phần giúp cho sự phát triển của HTX đứng vững trên thị trường. Ngày 28/03/2017 Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn làm kế toán hợp tác xã, thông tư này gồm 3 chương, 9 điều, 4 phụ lục hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính (BCTC) của các HTX; không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của HTX đối với ngân sách Nhà Nước, cùng kế toán Thành Khang tìm hiểu chi tiết về thông tư này trong bài viết dưới đây.

I. Hướng dẫn làm kế toán hợp tác xã theo thông tư 24/2017/TT-BTC

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tất cả các HTX hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
Đối với các HTX có quy mô lớn, có nhiều giao dịch mà Thông tư này không có quy định thì được lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Thông tư số 133/2016/TT-BTC) và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). Việc lựa chọn áp dụng chế độ kế toán phải được thực hiện nhất quán trong năm tài chính và phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý HTX.

Điều 4. Quy định về tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.
Tài khoản kế toán áp dụng cho Hợp tác xã bao gồm loại tài khoản trong bảng (bao gồm các tài khoản từ loại 1 đến loại 6 và tài khoản loại 9) và loại tài khoản ngoài bảng (tài khoản loại 0). Đối với các tài khoản trong bảng thì được hạch toán kép (nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch toán vào bên Nợ của ít nhất một tài khoản và hạch toán vào bên Có của ít nhất một tài khoản khác). Đối với các tài khoản ngoài bảng thì được hạch toán đơn (nghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ hạch toán vào bên Nợ hoặc bên Có của một tài khoản, không hạch toán đối ứng với tài khoản khác).

Về sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán
a) Trường hợp Hợp tác xã cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
b) HTX có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại Danh mục hệ thống tài khoản kế toán quy định tại Mục I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của HTX mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu, nguyên tắc kế toán, phương pháp hạch toán kế toán được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Quy định về chứng từ kế toán

 • Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.
 • Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.
 • HTX được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại Luật Kế toán, phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị mình trừ khi pháp luật có quy định khác.
 • Các nội dung khác liên quan đến chứng từ kế toán thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong Thông tư này.

Danh mục chứng từ kế toán, biểu mẫu chứng từ kế toán và phương pháp lập chứng từ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Quy định về sổ kế toán

 • Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến HTX.
 • Sổ kế toán phải ghi rõ tên HTX; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa số; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của HTX; số trang; đóng dấu giáp lai.
 • Các nội dung khác liên quan đến sổ kế toán thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến sổ kế toán và các quy định trong Thông tư này.

Danh mục sổ kế toán, biểu mẫu sổ kế toán và phương pháp ghi sổ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Quy định về Báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã.
 • Các nội dung khác liên quan đến Báo cáo tài chính thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến Báo cáo tài chính và các quy định trong Thông tư này.
 • Hệ thống Báo cáo tài chính, biểu mẫu Báo cáo tài chính, nội dung và phương pháp lập, trình bày Báo cáo tài chính và các nội dung khác liên quan đến Báo cáo tài chính được hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

hướng dẫn làm kế toán hợp tác xã

II. Công việc của kế toán hợp tác xã là gì?

 • Ghi nhận các giao dịch mua bán hàng ngày với thành viên và khách hàng;
 • Quản lý tiền mặt, dự báo vòng quay tiền mặt và lập báo cáo sử dụng tiền mặt hàng tuần;
 • Lập chứng từ kế toán và thực hiện hạch toán toàn bộ nghiệp vụ kế toán phát sinh, tuân thủ theo quy trình quản lý tài chính kế toán của HTX;
 • Ghi nhận kịp thời toàn bộ nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán;
 • Bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán của HTX theo quy định của pháp luật;
 • Kiểm soát số liệu, kiểm soát quy trình kế toán nhằm giúp HTX hoạt động hiệu quả;
 • Lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, năm và các báo cáo khác nhằm phục vụ hoạt động của Hợp tác xã;
 • Quản lý và đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi của HTX tại ngân hàng định kỳ hàng tháng;
 • Cung cấp số liệu chính xác và kịp thời cho HĐQT, Quản lý & Điều hành HTX hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;
 • Chịu trách nhiệm và điều chỉnh kịp thời những sai sót về nghiệp vụ kế toán trên hệ thống;
 • Cập nhật các thay đổi về của luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của HTX.

III. Chế độ kế toán hợp tác xã hiện hành

 • Thông tư 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán HTX, Liên hiệp HTX;
 • Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 ủa Bộ Tài chính (hiệu lực 01/01/2017);
 • Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
 • Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn và điệu kiện của Phần mềm Kế toán;
 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Để các tổ chức hợp tác xã giảm an tâm sản xuất kinh doanh, không còn vướng bận về mặt pháp luật, kế toán Thành Khang đã cung cấp dịch vụ kế toán Hợp Tác Xã với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Để biết thêm chi tiết về dịch vụ vui lòng liên hệ đến hotline của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhé.

Chia sẻ qua:

KẾ TOÁN THÀNH KHANG TKC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG - Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế
VP Hồ Chí Minh: 19/10 Đường Tân Sơn Nhất 01, Khu Phố 6, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
VP Bảo Lộc: 18 Cao Bá Quát, Phường Lộc Phát, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

 


THÀNH KHANG - chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với THÀNH KHANG
 quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài viết khác
zalo